Slovenské obchodní podmínky

Nejlevnější Zboží.cz

se sídlom Hlavní třída 738, 36301, Ostrov

identifikační číslo: 08275203

Provozovatel: Blažek obchodní s.r.o.

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese: www.nejlevnejsizbozi.cz
1. Úvodné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Blažek obchodné sro, so sídlom Hlavná trieda 738, identifikačné číslo: 08275203, (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade 
s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy
(ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou
(ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.nejlevnejsizbozi.cz
(ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky
(ďalej len "webové rozhranie obchodu")
Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej
činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania.
Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru
(ďalej len "užívateľský účet") a automaticky každému registrovanému kupujúcemu budú zasielané propagačné e-maily, z
ktorých sa dá však ľahko odhlásiť. Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené
kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne a predávajúci sa zaväzuje
tieto osobné údaje neposkytovať tretím stranám.
Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
Kupujúci berie na vedomie, že
užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového
a softvérového vybavenia predávajúceho,
popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy 
Všetka prezentácie tovaru umiestnená na tomto webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie
§ 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou.
Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane
z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť
kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s dodaním zboží.Informace o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je
tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického
nákupného košíka webového rozhrania obchodu)
, spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

 

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom 
na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.
Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní
objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej
pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať
kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).
Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou,
a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov
na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie,
náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.
Objednávku možno stornovať a to odpoveďou na e-mail o potvrdení o objednávke.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi
- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. CZ6020100000002101661149 vedený u spoločnosti Fio banka (ďalej len "účet predávajúceho");
- bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay
- bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného systému GoPay
- prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou - spoločnosťou Cofidis
- platba v hotovosti v prevádzke predávajúceho nie je z technických dôvodov možná.
- Všetky ceny za vyššie uvedené možnosti platieb sú vrátane DPH.
Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v 
dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru
- Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 1.25 obchodných podmienok 
ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
- V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby
je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
- V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade
bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
- Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 1.17), požadovať
uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
- Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. - Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom
platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.
Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu a zašle v tlačenej podobe spoločne s tovarom.
- Všetky ceny ponúkaného tovaru a služieb (cena dopravy) sú vrátane DPH - Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online;
v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy   Kupujúci berie na vedomie,
že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený
podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar , ktoré bolo po dodaní
nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie
je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal. Ak sa nejedná o
prípad uvedený v čl. 1.28 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením
§ 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14 ) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej
zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí
byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný
predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho
alebo na adresu elektronickej pošty predávajúcich.
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 1.29 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší.
Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady
na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. V tomto prípade má spotrebiteľ nárok na vrátenie
finančných prostriedkov za poštovné v najnižšej ponúkanej výške. Platí iba v prípade, že si zvolil drahší spôsob dopravy.
V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 1.29 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia
od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už
pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy,
predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. V prípadoch, keď má
kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy
odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet
určený kupujúcim. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou,
že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu
vrátiť aj poskytnutý darček. Od kúpnej zmluvy nemožno odstúpiť ak kupujúci nie je fyzická osoba a jedná sa tak o firmu, SZČO, podnikajúca fyzická osoba, a pod.6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU
V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom
dopravy. Ceny za ponúkané možnosti dopravy sú vrátane DPH.
Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť
náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi.
V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané. Dopravu tovaru zaisťuje
Slovenská pošta š.p. a to nasledujúcimi dopravnými metódami (produkty): Balík do ruky, Balík na poštu a Balíkomat. U všetkých troch spôsobov dopravy je lehota na
doručenie tovaru 24 hodín od objednania. Takto krátka lehota je možná za predpokladu, že objednávka je urobená v pracovný deň do 13:00 hod. Objednávky uskutočnenej
o štátnych sviatkoch a víkendoch budú expedované prvý možný pracovný deň, kedy potom opäť platí doručenie do 24 hodín. Takto rýchle doručenie je možné z toho dôvodu,
že predávajúci má všetky ponúkané tovary skladom.
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami
§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal: má tovar vlastnosti,
ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na
základe reklamy nimi vykonávané, sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, tovar
zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy, je tovar v
zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
Ustanovenia uvedené v čl. 1.41 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie
tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak
to vyplýva z povahy tovaru. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť
právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na
adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Ďalšie práva a
povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.
V prípade oprávnenej reklamácie hradí predávajúci kupujúcemu náklady spojené s doručením tovaru na reklamáciu. Najčastejšie sa jedná o dopravné (poštovné), ktoré
sa uhrádzajú na základe dokladu o vynaložených finančných prostriedkoch (najčastejšie podací lístok)
Reklamáciu je možné považovať za vybavenú v okamihu, keď túto skutočnosť ohlási obchodník spotrebiteľovi nehľadiac na to, či bola reklamácia zamietnutá či uznaná.
Ak obchodník nekontaktuje spotrebiteľa do 30 dní, má sa za to, že vada je neodstrániteľná a znalý spotrebiteľ tak môže nárokovať cenu výrobku späť.
Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí mu druhá strana v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania. Záručný aj pozáručný servis všetkého predávaného tovaru zaisťuje predávajúci čoby prostredník medzi kupujúcim a autorizovaným servisom. 8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú
adresu kupujúceho.
K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869,
internetová adresa: http: //www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.czropa.cz/consumers/odr je možné využiť pri
riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internet
ová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení
spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line). Predávajúci je
oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad
oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad
nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle
§ 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
Podmienky ochrany osobných údajov Registračné číslo obchodníka na Úrad pre ochranu osobných údajov: 00061087/001 Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a
o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Blažek obchodná s.r.o. IČ: 08275203 so sídlom Hlavná trieda 738, Ostrov (ďalej len: "správca").
Kontaktné údaje správcu sú: adresa: Brigádnická 709, Ostrov email: info@nejlevnejsizbozi.cz telefón: +420 608 873 565 Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo
alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých
faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy. III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
Účelom spracovania osobných údajov je vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú
nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia
osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas. IV. Doba uchovávania údajov Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov
(po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže. V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu) Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru a realizáciu platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zaisťujúce marketingové služby zaisťujúce účtovné služby Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. VI. Vaše práva   Za podmienok stanovených v GDPR máte   právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,   právo opravu osobných údajov podľa
čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.   právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.   právo namietať proti spracovaniu
podľa čl. 21 GDPR a   právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.   právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email
správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.   Viac v bode IX   Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate,
že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.
VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä šifrovaním, zabezpečenie hesiel, zabezepečení
počítačov v zamknutom priestore, uloženie listinných dokumentov v uzamykateľných skriniach a uzamykateľných priestoroch
Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby. VIII. Záverečné ustanovenia Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v
celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s
podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám
zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.
IX. Spracovatelia osobných údajov 1. Platobná metóda Twista 1.1. Platobná metóda Twist je poskytovaná spoločnosťou Twist payments as, IČO: 01615165, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel B
, vložka 19085, so sídlom na adrese Újezd ​​450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 ( "twist" ), spočíva v odloženie platby Kupujúceho za nákup tovaru alebo služieb u
predávajúceho, a to na základe postúpenia jeho pohľadávky na twist na žiadosť Kupujúceho a jej následné zaplatenie twist Predávajúcemu namiesto Kupujúceho
a to za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach twist https: // www .twisto.cz / podmienky /.
1.2. V prípade, že Kupujúci využije platobnú metódu Twist sprostredkovanú Predávajúcim a poskytovanú zo strany spoločnosti Twist, je Kupujúci povinný uhradiť platbu
(tj. Celkovú kúpnu cenu a náklady na dopravu tovaru) do 14 dní odo dňa odoslania tovaru alebo služby pri využití služby Platba Online, alebo v lehote do 45 dní
odo dňa odoslania tovaru alebo služby pri využití služby Twista účet.
1.3. Využitím platobnej metódy TWIST Kupujúci súhlasí so "Všeobecnými obchodnými podmienkami twist" a berie na vedomie "Pravidlá pre spracovanie osobných údajov"
spoločnosti Twista https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/. Kupujúci výslovne súhlasí s postúpením pohľadávky Predávajúceho (tj. Obchodníka) na uhradenie
celkovej kúpnej ceny (vrátane prípadných nákladov na dopravu a ďalších nákladov) objednaného tovaru a / alebo služieb na spoločnosť Twist, a ďalej využitím platobnej
metódy Platba online kupujúci uzatvára so spoločnosťou Twista zmluvu o poskytnutí služby Platba online v súlade so "Všeobecnými obchodnými podmienkami pre
zákazníkov služby Platba online".
1.4. Spoločnosť Twista spracováva osobné údaje Kupujúceho v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného
nariadenia o ochrane osobných údajov podľa "Pravidiel pre spracovanie osobných údajov" uvedených na webových stránkach twist.
Pre spracovanie reklamácií a odstúpenie od kúpnej zmluvy používame nástroj Retina, s ktorým zdieľame osobné údaje (meno, priezvisko, email; v niektorých prípadoch
telefón, adresa a ďalšie údaje). Prevádzkovateľom tohto nástroja je Retino.cz s.r.o., Murmanská 1469/8, 100 00 Praha 10, IČ 06222234. S prevádzkovateľom máme
uzatvorenú spracovateľskú zmluvu.
9. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním
obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť,
bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
Všetky dáta, ktoré o Vás a Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, nikomu inému neposkytujeme (okrem spoločností zaisťujúce špedičné služby alebo
platobný styk, ktoré obdržia nevyhnutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému
poskytovaniu našich služieb. Vyhradzujeme si právo využiť Vaše údaje k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto
zaslanom e-mailu je návod, ako nám jednoducho oznámiť že si toto neprajete a takéto používanie nám zakázať. Rovnako máte právo kedykoľvek nám písomne ​​oznámiť
akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o zlikvidovanie všetkých Vašich osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli. Objednávkou súhlasíte so zhromažďovaním a
používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte s vyššie uvedenými pravidlami.
Registráciou na našom e-shope dávate automatický súhlas k zasielaniu obchodných oznámení. Tieto oznámenia idú jednoducho opäť odhlásiť 10. DORUČOVANIE Kupujúcemu môže byť doručovaný na elektronickú adresu kupujúceho. 10. Záverečné ustanovenia Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté
práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel
sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej i tlačenej podobe a nie je prístupná. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Obchodné podmienky nálezom kupujúci ako prílohu v potvrdení o objednávke. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Brigádnická 709A, 363 01, Ostrov, adresa elektronickej pošty info@nejlevnejsizbozi.cz, telefón +420 608 873 565.

Kupujúci odoslaním objednávky, následného neprevzatia riadne doručenej zásielky v súlade s § 2118 zák. č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka a neodstoupením od
kúpnej zmluvy v súlade so zákonom a všeobecnými obchodnými podmienkami súhlasí s tým, že bude znášať náklady týmto vzniknuté, a to predávajúcim uhradenej poštovné
za odoslanie zásielky kupujúcemu, a zvýšené náklady vo výške ceny dopravného a dobierky spojené so stornovaním objednávky zahŕňajúce balné, skladné a všetky
administratívne úkony s týmto spojené. Kupujúci ďalej prehlasuje, že e-mailová adresa, na základe ktorej bola objednávka vytvorená, je jeho osobné a nemá k nej nikto
ďalší prístup. Vzhľadom na vyššie uvedené kupujúci súhlasí s tým, že jeho údaje poskytnuté predávajúcemu budú postúpené advokátskej kancelárii k prípadnému vymáhanie,
a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto
údajov
a o zrušení smernice 95/46 / ES.

V Ostrove dňa 22. 5. 2020
Máte otázku? Lucie Vám poradí.608 873 565